1. Phần I. Trắc nghiệm Đúng Sai. Giải thích ngắn gọn

 

2. Phần II. Trắc nghiệm chọn 1 Đáp án Đúng nhất

 

3. Phần III. Tự luận (BT định khoản)

0