1. Full đề Tín dụng - Đợt 1.2023

 

2. I. TRẮC NGHIỆM - 1.1 Đúng Sai có giải thích (25đ)

 

3. I. TRẮC NGHIỆM - 1.2 Chọn 1 đáp án đúng nhất (25đ)

 

4. II. TỰ LUẬN - Bài tập lớn (30đ)

 

5. II. TỰ LUẬN - Bài tập nhỏ (20đ)

0