1. GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN SAMSUNG

 

2. NỘP HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN VÀO SAMSUNG

 

3. CHẾ ĐỘ ĂN NGỦ VÀ HỌC TẬP

 

4. CÁC DẠNG ĐỀ GSAT THI SAMSUNG

 

5. DẠNG HÌNH ẢNH - TÌM HÌNH KHÁC LOẠI

 

6. DẠNG HÌNH ẢNH - BÀI ĐẾM HÌNH

 

7. DẠNG HÌNH ẢNH - TÌM HÌNH THEO QUY LUẬT CHO TRƯỚC

 

8. DẠNG HÌNH ẢNH - TÌM HÌNH THIẾU, THỪA

 

9. DẠNG HÌNH ẢNH - BÀI TẬP 3D

 

10. DẠNG HÌNH ẢNH - TÌM HÌNH THEO CHUỖI

 

11. DẠNG HÌNH ẢNH - GHÉP HÌNH, THÊM HÌNH, TỔ HỢP HÌNH

 

12. DẠNG SỐ HỌC - TÌM SỐ THUỘC DÃY

 

13. DẠNG SỐ HỌC - TÌM SỐ THUỘC TỔ HỢP

 

14. DẠNG SỐ HỌC - TÌM SỐ KHÁC LOẠI, SỐ SAI, SỐ THỪA

 

15. DẠNG BÀI HỖN HỢP

0