1. Nội dung thi tuyển vào Vietcombank

 

2. Bộ văn bản pháp luật trọng ôn

 

3. Kiến thức Kinh tế học

 

4. Kiến thức Kế toán tài chính

 

5. Kiến thức nghiệp vụ liên quan

 

6. Câu hỏi tự luận 15 phút

0