1. Hiểu biết chung Kinh tế - Xã hội

 

2. Nghiệp vụ Tài chính - Tín dụng

 

3. Kiến thức Luật

 

4. Kỹ năng Tin học văn phòng

0